Xử Nữ trên đầu của Nhà thứ 3 Từ khoá: Giao tiếp, môi trường sớm và ngay lập tức, đi học, đi tắt, anh chị em, ý thức có ý thức Phân tích, phê bình và khoa học, bạn thường là “người hỏi thắc mắc” gặp rắc