In kẹp file là một ấn phẩm vô cùng quan trọng trong những buổi gặp mặt đối tác. Nó như một cuốn hồ sơ năng lực trình bày cho các đối tác khách hàng thấy những thế mạnh và thành tích trong công việc của doanh nghiệp.