Các khoa thi thời Đường nhiều loại nhưng chia làm hai loại khoa:  thường khoa là khoa thi định kỳ. Chế khoa là khoa thi bất định kỳ. Thường khoa có các khoa chủ yếu tú tài, minh kinh, tiến sĩ và các khoa minh pháp, minh tự, minh toán…

Các loại khoa thi

Khoa tú tài: tú tài vốn là một khoa Sát cử rất khó ở thời Hán, thời Tùy. Thời sơ Đường khoa tú tài cũng là một khoa thi khó nhất, ít người dự thi. Vì vậy khoa tú tài dần bị bỏ.

Khoa minh kinh: minh kinh cũng là một khoa thi sát cử thời Hán. Minh kinh với hàm nghĩa thông hểu về kinh sách Nho gia và sách lão tử (vì nhà Đường họ Lý nhận Lão tử  là tổ tiên cảu mình). Bài thi khao minh kinh là thiếp kinh và mặc nghĩa. Đến đời Huyền Tông năm khai nguyên thứ 25- năm 737 gia thêm văn sách. Khoa minh kinh chia thành tích người đỗ làm 4 loại: Giáp, Ất, Bính, Đinh.

Khoa tiến sĩ: Tiến sĩ cũng là một khoa Sát cử ở thời Tùy, khoa cử thời Đường cũng tổ chức khoa Tiến sĩ. Văn sách của khoa tiến sĩ ngoài nội dung trong kha minh kinh còn đòi hỏi phải giàu chất văn học nữa. Đến Đường Cao Tông gia thêm thơ phú, và thơ phú trở thành bài thi quan trọng nhất, cho nên khoa tiến sĩ còn gọi là từ khoa và hậu thế gọi khoa cử thời đường là : lấy thơ phú chọn sĩ (Dĩ thơ phú thủ sĩ)

Chế khoa: các chế khoa tổ chức bất thường theo chiếu chỉ của nhà vua, gọi là chế khoa do thông  nghĩa giữa hai từ chế và chiếu. Trong chế khoa còn có khoa thi đặc biệt dành cho người tài xuất chúng gọi là Đặc khoa. Chế khoa thời Đường rất nhiều nhưng khoa nổi tiếng là: hiefn lương phương chính – trực ngôn cực gián; bác thông văn điện – đạt vu giáo hóa; quân mưu hành viễn – kham nhậm tướng soái..v…v

Chế khoa cũng do hoàng đế chủ trì người đỗ xếp làm hai hạng mỹ quan và xuất thân và khi bổ dụng thường thấp hơn tiến sĩ.

Khảo khóa: ở thời Đường, sĩ nhân đã đỗ tiến sĩ là khoa thi được đề cao nhất rồi cung chưa được làm quan ngay, họ phải qua kỳ thi nữa tại Bộ lại, đó là khảo koas còn gọi là triều khảo hay  thích hạch, rồi mới được bổ quan.  Bốn tiêu chuẩn chọn theo:  1- thể hình, 2 – ngôn từ, 3- viết chữ, 4-nghị luận.

Cách thức khoa cử

Thời đường chia làm hai cấp độ: thủ giải thí là thi cấp địa phương (tương đương với thi Hương sau này) cử hành vào mùa thu, còn gọi là Thu thí, sai này gọi Thu vi

Thi trung ương là sảnh thí khoa thi do thượng thư sảnh phụ trách, sau chuyển sang bộ lễ phụ trách, vẫn giữ nguyên tên gọi là Sảnh thí, và còn gọi là lễ bộ thí hay lễ vi.